Tango discuss their routine before flying

Tango

Copyright © 1999 Sam Eaton